Общи условия към договор за туристически пакет

I. Резервации

 1. Записването може да бъде направено по e-mail или телефон.
 2. Записването става с подписване на договор и внасяне на депозит или цяла сума, указани в начин на плащане към всяка програма.
 3. Условия за записване чрез e-mаil:
  а/ трябва да изпратите e-mаil, в който да посочите избраната програма, датата на пътуване и необходимите данни на туристите;
  б/ ще получите отговор за потвърждение с банковите реквизити и необходими документи за попълване (при наличие на места) или отказ на резервацията (в случай че няма свободни места);

  II. Необходими данни на туристите за подписване на договор и издаване на фактура:
 1. Три имена и ЕГН.
 2. Номер на лична карта или международен паспорт и валидност.
 3. Допълнително от титуляра на договора се изискват всички данни от личната карта на кирилица, телефони за връзка и e-mail.

III. Задължения на Туроператора (ТО)

 1. ТО се задължава да предостави на Потребителя заплатените от него туристически услуги, спазвайки настоящите Общи условия и в съответствие с всички клаузи на подписания от страните Договор за организирано пътуване.
 2. ТО носи отговорност за качеството на услугите, включени в пътуването, в т.ч. предоставянето им в уговорените срокове и обем.
 3. ТО се задължава да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията на територията на Република България и да му предостави номер на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
 4. ТО пряко или чрез туристически агент е длъжен да предостави преди сключването на договора на Потребителя писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя. В случай на отказ за издаване на виза платените от Потребителя такси за издаването й не се възстановяват.
 5. ТО се задължава да използва предоставените от Потребителя лични данни единствено във връзка с изпълнение на подписания между страните Договор за организирано пътуване и гарантира, че същите са защитени и се съхраняват съгласно изискванията на приложимото законодатеслтво.
 6. В случай че ТО не изпълни клаузите на подписания Договор за организирано пътуване, той се задължава да възстанови на Потребителя всички платени от него суми, както и да го компенсира за всички причинени от неизпълнението вреди, но не повече от 100% от цената на пакетната услуга.
  IV. Права на Туроператора (ТО)
 1. При организирани пътувания ТО не е задължен да изчаква закъснелите Потребители след обявения час за тръгване на групата. В тези случаи ТО не носи отговорност за последствията за тези Потребители и не възстановява заплатените, но неконсумирани от тях услуги.
 2. ТО, включително и екскурзоводът, имат право при необходимост да извършват размествания и промени в програмата на пътуването, които не я променят съществено.
 3. ТО си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата.
 4. При ненабиране на необходимия минимален брой участници за осъществяване на пътуването ТО възстановява цялата внесена от Потребителя сума в срок до 10 календарни дни от датата на отказа от страна на ТО. За непотърсени суми от Потребителя повече от 30 календарни дни ТО не носи отговорност.
 5. ТО не носи отговорност при промени в пътуването, които се дължат на форсмажорни обстоятелства – обстоятелства, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития като природни бедствия, аварии, стачки и др. и които не могат да бъдат предвидени предварително. В случай че се наложи да отмени пътуването поради форсмажорни обстоятелства или възникване на непреодолима сила, ТО е задължен да уведоми Потребителя писмено. При условията на предходното изречение, ТО се задължава да възстанови на Потребителя всички платени от него суми, без съответната изразходвана от тях част за заплащане на извършените фактически разходи (платени застраховки, глоби за върнати билети, определен брой нощувки, транспортни разходи и други), които се удостоверяват с надлежно оформени документи.
 6. ТО не носи отговорност, не възмездява и не компенсира Потребителя в случаи на:
  а/ отмяна, забава и/или промяна в сроковете и/или условията на пътуването, които не зависят от него, като забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
  б/ отказ от страна на съответните органи да издадат виза на Потребителя;
  в/ недопускането му от страна на митнически и гранични служби да напусне територията на Република България или да влезе на територията на друга държава поради липса на надлежно оформени документи, извършени правонарушения, невалидни документи или документи с изтекъл срок;
  г/ загуба или повреда на багаж, пари, ценности, документи и други по време на пътуването, включително забравени в стаята на хотела, студиото, квартирата. В тези случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава изпълнението на туристическата програма. Търсенето на забравени вещи се извършва от потребителя за негова сметка;
  д/ прекъсване на пътуването, породено от лични обстоятелства или по вина на Потребителя;
  е/ действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
  ж/ отказ от страна на Потребителя от консумация на отделни услуги или в случай че по свое желание се е отклонил от програмата и по тази причина е пропуснал едни или други услуги по предварително договорената програма;
  з/ извършени разходи извън туристическия пакет;
  и/ забавяне поради обстоятелства и събития, които не зависят от ТО.
 7. ТО не носи отговорност за претърпени от Потребителя вреди, настъпили в резултат неизпълнение и/или неточно изпълнение на подписания между страните Договор за организирано пътуване, ако неизпълнението е в следствие поведението на Потребителя или на непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от ТО и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
 8. ТО не носи отговорност за допълнителните мероприятия и услуги, изпълнявани от трети лица, за които е издаден допълнителен документ, като фериботни билети, билети за градски транспорт и др.
 9. ТО си запазва правото да анулира договора преди пътуването, в случай че Потребителят създава неудобство, обижда и се отнася арогантно със служители или други клиенти, като това се документира с протокол от присъстващите. ТО връща платената до момента сума, без да дължи обяснение или неустойка.
 10. ТО не гарантира заявена комбинация за хотелско настаняване.
  V. Задължения на Потребителя
 1. Потребителят е задължен да предостави на ТО чрез посочване в подписания между страните Договор за организирано пътуване актуални телефон и e-mail, които да могат да бъдат използвани от ТО за своевременно предаване на информация и/или уведомления за извършени промени в цената, условията или програмата на пътуването.
 2. Потребителят се задължава при пътуванe извън територията на страната да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законовите изисквания на Република България и на посещаваната държава, а именно:
  а/ за програми, включващи всички държави-членки на Европейския Съюз, както и за Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, Швейцария, Черна гора, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия – лична карта, валидна най-малко 3 (три) месеца след началната дата на пътуването;
  б/ за програми, включващи държави, които не са държави-членки на ЕС – валиден задграничен паспорт, чийто срок на валидност изтича най-малко 6 (шест) месеца след началната дата на пътуването;
 3. Ако Потребителят е непълнолетен и пътува извън територията на Република България със собствен задграничен паспорт, придружителят му се задължава да носи по време на пътуването нотариално заверена декларация оригинал и 2 копия от родителя/родителите, че е съгласен/са съгласни да пътува в чужбина. При разминаване на фамилиите на детето и родителите придружителят му се задължава да носи по време на пътуването също така акт за раждане оригинал и 2 копия или други необходими документи според конкретния случай.
 4. Потребители, които не са български граждани, следва да се запознаят в посолствата на съответните държави с всички изисквания за паспортен и визов режим и да направят необходимото за изпълнението и спазването им. При нарушаване на гореописаното всички вреди, породени от това, са за сметка на Потребителя и ТО не носи никаква отговорност.
 5. Потребителят се задължава да заплати цената на пътуването в размера и при условията на настоящите Общи условия и в съответствие с всички клаузи на подписания от страните Договор за организирано пътуване.
 6. Потребителят се задължава да спазва законите на държавите, в които пътува, да опазва имуществото на местата за настаняване и изхранване, превозните средства, обществените съоръжения, посещаваните обекти и др.
 7. При подписване на договора Потребителят се задължава да предостави верни лични данни (имена на кирилица и/или латиница, ЕГН, номер и валидност на документ за самоличност), телефон за връзка и други необходими данни за сключване на договора. ТО не носи отговорност за последствия в случай на непредоставен или грешно предоставен телефон за връзка и/или данни на пътуващите.
 8. В случай че по конкретна програма клиентите могат да пътуват с два вида документи (паспорт или лична карта), същите се задължават да пътуват с документите, предоставени при подписване на договора за организирано пътуване.
 9. Потребителят е материално и морално отговорен при възникване на инциденти или нанасяне на щета на трето лице и отговаря за всички последствия, произлезли от неговото поведение.
 10. Потребителят се задължава да пътува седнал по време на движение на автобуса. В случай на неспазване на това изискване и претърпяване на инцидент Потребителят поема отговорността за всички произлезли последствия.
  VI. Права на Потребителя
 1. Потребителят има право да получи от ТО заплатените туристически услуги, в съответствие с настоящите Общи условия и с всички клаузи на подписания от страните Договор за организирано пътуване.
 2. Потребителят има право да прехвърли правата и задълженията си по подписания с ТО Договор за организирано пътуване на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, в срок най-късно до 5 (пет) дни преди началната датата на пътуването, като в този случай Потребителят и третото лице са солидарно отговорни пред ТО за заплащане цената по Договора и всички разходи, свързани с прехвърлянето. Третото лице се задължава да декларира върху Договора, че е запознато с информацията за пътуването, съгласно е с прехвърлянето и приема условията на Договора. В случай че третото лице е от противоположния пол и това поражда необходимостта от настаняване в единична стая, то се задължава да доплати разликата в цената за такъв вид настаняване. Отказ за доплащане по предходното изречение се счита за отказ от пътуването, Договорът се разваля и платените до момента суми остават в полза на TO.

VII. Цени, начини, срокове на плащане

 1. Заплащането може да се извърши в брой или по банков път. Извършените от Потребителя плащания се удостоверяват с издаден от ТО платежен документ.
 2. При подписване на Договор за организирано пътуване Потребителят заплаща депозит в размер, указан в Договора и в начина на плащане към всяка програма.
 3. Остатъкът от сумата се доплаща в уговорения в Договора срок.
 4. Неплащане в сроковете по предходните точки се счита за отказ от пътуване от страна на Потребителя и TO има право да анулира Договора.

VIII. Условия за отказ от пътуване и анулации

 1. Всички промени по договора се извършват само и единствено от Титуляра на договора и след потвърждение от ТО.
 2. В деня на отпътуването промени не са възможни и се считат за отказ от пътуване.
 3. При отказ от пътуването и/или прекратяване на Договора за организирано пътуване от страна на Потребителя ТО удържа следните неустойки:
  3.1. При програма “Детски приключенски лагер Стакевци”:
  а/ при отказ до 7 (седем) календарни дни преди началната дата на пътуването – няма неустойки
  б/ при отказ 6 (шест) и по-малко календарни дни преди началната дата на пътуването – неустойките са в размер на 400 лв. (размерът на капарото).
  в/ при отказ 48 и по-малко часа преди началния час на пътуването – неустойките са в размер на 100% от пакетната цена
 4. При отказ на Потребителя от пътуването, направен през времетраенето му, всички допълнителни транспортни и други разходи, възникнали вследствие на това, са за негова сметка. ТО не дължи на Потребителя възстановяване на заплатените от него суми.

  IX. Условия и ред за предявяване на рекламации
 1. В случай че по време на пътуването Потребителят установи неизпълнение и/или неточно изпълнение на клаузите на подписания между страните Договор за организирано пътуване, той се задължава своевременно да уведоми ТО и/или неговите доставчици с оглед своевременно предприемане на мерки, удовлетворяващи всички заинтересовани страни.
 2. Рекламация след приключване на пътуването се приема само в писмен вид, в четиринадесетдневен срок след завръщането на Потребителя и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачествено изпълнение на услугата. ТО се задължава в едномесечен срок от получаване на рекламацията да даде на Потребителя своето становище по нея.

  X. Изменение на Договора за организирано пътуване
 1. Страните могат да изменят Договора по взаимно писмено съгласие, без да искат одобрението на ползващите се от този договор трети лица.

  XI. Условия и ред за промяна на цената
 1. ТО има право на увеличение на цената на туристическия пакет до 20 дни преди започването му единствено при:
  а/ Увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото;
  б/ Увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни, курортни, градски и други такси;
  в/ Промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
 2. Цената се увеличава единствено с реалното увеличаване в стойността на компонента, повлиял върху изменението й, но не повече от 10 на сто. В този случай Потребителят се задължава да доплати разликата, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора.

XII. Условия и ред за промяна на клаузи от подписания между страните Договор за организирано пътуване

 1. Замяна на хотел или заведение за хранене и развлечение, както и на транспортно средство с такъв (такова) от същата или по-висока категория, което не се отразява на цената, не се счита за промяна на Договора. За обстоятелствата по предходното изречение ТО се задължава да уведоми писмено Потребителя в 3-дневен срок от настъпването им.
 2. ТО има право да изменя едностранно всички клаузи на Договора, които не са „основни“ по смисъла на Закона за туризма, когато интересът на туристите и безпрепятстваното реализиране на пътуването налагат това.

XIII. Застраховка

 1. ТО има сключена застраховка по чл. 97 от Закона за Туризма “Отговорност на Туроператора“ към „ЗД ЕВРОИНС“ АД, с адрес: гр. София – 1592, бул. Христофор Колумб №43.
 2. ТО предлага срещу допълнително заплащане застраховка “Отмяна на пътуване”. При желание от страна на Потребителя за сключване на такава застраховка или при нужда да получи допълнителна информация за нея Потребителят трябва да го заяви при записването си.

XIV. Прекратяване на Договора за организирано пътуване

 1. Подписаният между страните Договор за организирано пътуване влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до изчерпване на отношенията между страните.
 2. Всяка от страните има право да поиска промяна или прекратяване на подписания Договор при извършени съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен той.